Tam Quốc Truyền Kỳ - CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO THÁNG 12 Phần 1

CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO THÁNG 12 (PHẦN 1)

Chư vị Tướng Quân thân mến.

Ban quản trị Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile gửi đến các Tướng quân Chuỗi Sự Kiện Chào Tháng 12. Chúc các Tướng quân có trải nghiệm tuyệt vời tại Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile.

1. BẬC THẦY LUYỆN KHÍ

- Thời gian: Từ 5h00 30/11 đến 4h00 06/12

Số KNB Cần Nạp Phần Quà
25000 Nguyên liệu thần khí*300000 + Mảnh thần khí*100000 + Huyền thiết*1000
50000 Nguyên liệu thần khí*500000 + Mảnh thần khí*200000 + Huyền thiết*2000

2. TỤ BẢO BỒN LỄ

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện tướng quân nạp đạt mốc sẽ nhận được tiên đào để đổi KNB theo thể lệ sau:

Ngày KNB Nạp Tiên đào nhận
30/11 2000 200
01/12 2000 200
02/12 2000 200

 

Ngày KNB Nạp Tiên đào nhận
30/11 5000 300
01/12 5000 300
02/12 5000 300

Lưu ý: Tiên đào sẽ nhận được từ sự kiện nạp đơn mỗi ngày.

- Đổi tiên đào tại sự kiện cổ mộ với tỷ lệ như sau:

Tiên đào cần KNB nhận Số lượt đổi
200 8000 3
400 18000 1
600 30000 1

 

Tiên đào cần KNB nhận Số lượt đổi
500 20000 3
1000 45000 1
1500 65000 1

- Lưu ý: Không áp dụng cho C13S4 và C13S5

3. TOP NẠP ALL SEVER 

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn

- Thời gian: Từ 5h05 ngày 30/11 đến 4h00 ngày 06/12

TOP KNB GIỚI HẠN PHẦN THƯỞNG
1 60000 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*350 + Rương Quân Chính*8000 + Ngọc lv17*16 + Quân Công*50.000.000 + Cống Hiến*10.000.000 + Huyền thiết*4000 + Rương gỗ sắt*4000
2 50000 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*300 + Rương Quân Chính*7000 + Ngọc lv17*14 + Quân Công*45.000.000 + Cống Hiến*9.000.000 + Huyền thiết*3000 + Rương gỗ sắt*3500
3 45000 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*250 + Rương Quân Chính*6000 + Ngọc lv17*12 + Quân Công*40.000.000 + Cống Hiến*8.000.000 + Huyền thiết*2500 + Rương gỗ sắt*3000
4-6 40000 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*200 + Rương Quân Chính*5000 + Ngọc lv17*10 + Quân Công*35.000.000 + Cống Hiến*7.000.000 + Huyền thiết*2000 + Rương gỗ sắt*2500
7-10 35000 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*150 + Rương Quân Chính*4000 + Ngọc lv17*7 + Quân Công*30.000.000 + Cống Hiến*6.000.000 + Huyền thiết*1500 + Rương gỗ sắt*2000
11-20 30000 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*80 + Rương Quân Chính*3000 + Ngọc lv17*5 + Quân Công*25.000.000 + Cống Hiến*5.000.000 + Huyền thiết*1000 + Rương gỗ sắt*1500
21-50 20000 Rương Quân Chính*2000 + Ngọc lv17*3 + Quân Công*20.000.000 + Cống Hiến*4.000.000 + Huyền thiết*700 + Rương gỗ sắt*1000

51-100

10000 Rương Quân Chính*1500 + Ngọc lv16*3 + Quân Công*15.000.000 + Cống Hiến*3.000.000 + Huyền thiết*500 + Rương gỗ sắt*500

4. TÍCH TIÊU INGAME

- Thời gian: Từ 4h50 ngày 30/11 đến 4h00 ngày 06/12

- Nội dung: Trong thời gian trên, tích tiêu số KNB tương ứng sau sẽ nhận được những phần thưởng cực hot

KNB tiêu Phần thưởng
800 Rương Quân Chính*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
1600 Rương Quân Chính*15 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2
3200 Rương Quân Chính*25 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*3
6000 Rương Quân Chính*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*4
11000 Rương Quân Chính*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
18000 Rương Quân Chính*100 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
25000 Rương Quân Chính*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3 + Quân công*100.000
37000 Rương Quân Chính*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4 + Ngọc May Mắn*1 + Quân công*200.000
50000 Rương Quân Chính*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*6 + Ngọc May Mắn*2 + Quân công*300.000
70000 Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*100
95000 Rương Quân Chính*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Ngọc May Mắn*3 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*5 + Quân công*500.000
120000 Rương Quân Chính*350 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*2 + Ngọc May Mắn*4 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*10 + Quân công*1.500.000
150000 Rương Quân Chính*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 + Ngọc May Mắn*5 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*15 + Công quân*2.000.000
180000 Rương quân chính*450 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*1 + Ngọc lv12*2 + Hồn hạ hầu kiệt*20 + Quân công*5.000.000
220000 Rương quân chính*480 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*2 + ngọc lv12*3 + Hồn hạ hầu kiệt*25 + Quân công*10.000.000
250000 Rương quân chính*520 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*3 + Ngọc lv12*4 + Hồn hạ hầu kiệt*30 + Quân công*15.000.000
300000 Rương quân chính*550 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*3 + ngọc lv12*5 + Hồn hạ hầu kiệt*40 + Quân công*20.000.000

Lưu ý:  Không áp dụng C13S4 + C13S5

5. CHƠI GAME LIÊN TIẾP 

Nội dung: Hoàn thành đủ điều kiện sẽ nhận được phần quà tương ứng

Thời gian: Từ 5h05 ngày 30/11 đến 4h00 ngày 06/12

Ngày Thứ Điều Kiện Lưu Ý
30/11 T2 Nạp ít nhất 5000 KNB Tính riêng ngày T2
01/12 T3 Đập Trứng 30 lần và Rung Cây 100 lần Tính riêng ngày T3
02/12 T4 Có tên trong TOP Nạp ALLSERVER khi sự kiện kết thúc Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
03/12 T5 Có tên trong sự kiện Ký Danh và Trâu Vàng Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
04/12 T6 Tiêu ít nhất 5000 KNB Nạp Tính riêng ngày T6
05/12 T7 Tổng số vé mậu dịch nhận được đạt 3,000,000 Tính riêng ngày T7

 

Điều Kiện Phần thưởng
Đạt 4/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*10 + Rương Quân Chính*200 + Huyền Thiết*50
Đạt 5/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*14 + Rương Quân Chính*300 + Huyền Thiết*100
Đạt 6/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*18 + Rương Quân Chính*400 + Huyền Thiết*150

Lưu ý:  Không áp dụng C13S4 + C13S5

6. NẠP LIÊN TIẾP

A. Giai đoạn 1

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ  05h05 ngày 30/11 đến 04h00 ngày 03/12

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*20000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
2 5000 Rương Quân Chính*200 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
3 5000 Ngọc lv16*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*20000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Quân công*3.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180
2 Rương Quân Chính*400 + Ngọc May Mắn*5 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180
3 Ngọc lv16*2 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*200 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Quân công*8.000.000

Lưu ý:  Không áp dụng C13S4 + C13S5

B. Giai đoạn 2

- Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

- Thời gian: Từ 5h05 ngày 03/12 đến 4h00 ngày 06/12

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*20000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
2 5000 Rương Quân Chính*200 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
3 5000 Ngọc lv16*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3

Phần quà nạp liên tiếp của giai đoạn 2

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*20000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Quân công*3.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180
2 Rương Quân Chính*400 + Ngọc May Mắn*5 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180
3 Ngọc lv16*2 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*200 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Quân công*8.000.000

Lưu ý:  Không áp dụng C13S4 + C13S5

Nguồn : Tam Quốc Truyền Kỳ 

Đổi thẻ cào sang thẻ funcard tại doifuncard.com

 

mua thẻ funcard

doifuncard.com - Website mua bán và đổi thẻ Funcard giá rẻ, uy tín, nhanh chóng, an toàn và chiết khấu cao

Xem Thêm:

- Hướng dẫn mua thẻ Funcard bằng ATM - ví điện tử

- Hướng dẫn đổi thẻ cào sang thẻ Funcard

- Mua thẻ Funcard giá rẻ ở đâu

- Mua thẻ Funcard bằng SMS

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chính Sách Bảo Mật Của Shop Game doifuncard.com

Tham khảo chi tiết các Chính Sách Bảo Mật Của Shop Game doifuncard.com

Chính Sách Bán Hàng, Đổi Trả Của Shop Game doifuncard.com

Quý khách vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bán Hàng, Đổi Trả Của Shop Game doifuncard.com

Giới thiệu website doifuncard.com

Giới thiệu về shop game uy tín, giá rẻ doifuncard.com

Hướng dẫn nạp game Marvel Đại Chiến - Funtap giá rẻ, uy tín
Cách nạp game Marvel Đại Chiến - Funtap đơn giản, dễ dàng ngay tại website doifuncard.com
Nạp game Giang Hồ Kỳ Hiệp 3D Funtap nhanh chóng, giá rẻ
Các cách nạp game Giang Hồ Kỳ Hiệp 3D Funtap giá cực nhanh chóng, tiện lợi với giá cực kỳ rẻ. Hướng dẫn mua thẻ funcard giá rẻ, chiết khấu cao để nạp game